top of page

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

Bilgilendirme, GENÇ LİDERLER VE GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ  ("DERNEK" veya

"JCI-İzmir" olarak anılacaktır.) ile paylaşılan kişisel verilerin JCI-İzmir tarafından elde edilmesine, saklanmasına, aktarılmasına, paylaşılmasına ve işlenmesine ilişkin süreç hakkında kişisel veri sahibini bilgilendirmek için 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") madde 10 gereği yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır. JCI-İzmir’in, mevzuat değişiklikleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma metninde değişiklik yapma hakkı saklıdır. JCI-İzmir, kişisel verilerin gizli tutulmasına ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmamasına büyük önem vermektedir. JCI-İzmir, kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazası ile veri güvenliğini sağlamak için KVKK madde 12 ve diğer ilgili hükümler uyarınca gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır. JCI-İzmir ile paylaştığınız ve/veya paylaşacağınız kişisel verilerin varlığı adına, özellikle şu hususları bilgilerinize sunmak isteriz.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

 

-Yerel ve Ulusal Resmi Kurumlar ve Otoriteler:

Kişisel veriler, derneğin yasal yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla, yasalarca zorunlu kılınan durumlarda ilgili devlet otoriteleri ve resmi kurumlara aktarılabilir. Bu, vergi daireleri, mahkemeler, denetleyici ve düzenleyici kurumlar gibi kurumlara raporlama ve bilgi verme amaçlarını içerebilir.

 

-Hizmet Sağlayıcılar:

Derneğin faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, dışarıdan hizmet alınan tedarikçiler, danışmanlar, hizmet sağlayıcılar ve iş ortaklarına gerekli kişisel veriler aktarılabilir. Bu, muhasebe, hukuk, pazarlama, etkinlik yönetimi, IT destek hizmetleri gibi alanlarda olabilir.

 

Sponsorlar ve Bağışçılar:

Etkinlikler, projeler veya derneğin diğer faaliyetleri için destek sağlayan sponsorlar ve bağışçılarla, bu tür faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan kişisel veriler paylaşılabilir.

 

Bankalar ve Finansal Kurumlar:

Üyelik aidatları, bağışlar ve diğer mali işlemlerin işlenmesi için bankalar ve diğer finansal kurumlarla gerekli finansal bilgiler paylaşılabilir.

 

Etkinlik Katılımcıları ve Diğer Üçüncü Şahıslar:

Dernek tarafından düzenlenen etkinliklerde, katılımcı listeleri, isim rozetleri ve benzeri bilgiler diğer katılımcılarla veya ilgili üçüncü şahıslarla paylaşılabilir.

 

Hukuki İşlemler ve Danışmanlık:

Hukuki bir işlem veya anlaşmazlık durumunda, derneğin haklarını savunmak ve hukuki danışmanlık almak amacıyla avukatlar ve danışmanlar ile kişisel veriler paylaşılabilir.

 

Ulusal ve Uluslararası Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar:

Yasal düzenlemeler, denetimler veya yasal süreçler kapsamında, ilgili ulusal ve uluslararası düzenleyici ve denetleyici kurumlarla kişisel veriler paylaşılabilir.

 

Bunlara ek olarak JCI-İzmir sahip olduğu kişisel verileri JCI-Türkiye ile paylaşmaktadır.

 

 1. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENDİĞİ

 

Üyelerimiz aday üyelerimiz ve ziyaretçilerimizden sağladığımız hizmet sözleşmesi çerçevesinde çeşitli bilgiler toplamaktayız. Söz konusu bilgiler, her şartta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda yer alan veri işleme ilke ve şartlarına uygun olarak toplanmaktadır.

 

1-) Kişisel Bilgileriniz(Ad, Soyad, T.C. Kimlik Bilgileri, Pasaport Numaranız, Doğum Yeri ve Tarihiniz, Cinsiyetiniz),

2-) İletişim Bilgileriniz(Adresiniz, Telefon Numaranız, E-posta adresiniz)

3-) Üyelik Bilgileriniz ( Üyelik statünüz, Üyelik Tarihiniz ve Üyelikle ilgili diğer bilgiler) 3-) Ödeme ve faturalama bilgileri gibi finansal verileriniz,

4-) Etkinlik ve Program Katılım Bilgileri,

5-) Görüntü ve Ses Kayıtları (Dernek etkinliklerinde veya toplantılarında çekilen fotoğraf ve video kayıtları)

6-) Sosyal Medya ve İnternet Kullanım Bilgileri (Derneğin web sitesi, sosyal medya hesapları üzerinden etkileşimde bulunduğunuzda elde edilen bilgiler)

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN HANGİ AMAÇLA İŞLENDİĞİ

 

Bizden almakta olduğunuz hizmetler kapsamında topladığımız kişisel veriler, aşağıdakilerin de arasında yer aldığı çeşitli amaçlar dahilinde işlenmektedir:

 

1-) Üyelik İşlemleri ve Üyelik Yönetimi

Kişisel verileriniz, derneğimize üyelik başvurusunda bulunurken sağladığınız bilgiler, üyelik sürecinin yönetimi ve üyelik haklarınızın kullanılması için işlenir.

 

2-) Etkinlik ve Program Yönetimi

Derneğimizin düzenlediği etkinlikler, seminerler, toplantılar ve diğer programlarla ilgili olarak, katılımcıların kaydı, etkinlik yönetimi, katılımcıların bilgilendirilmesi, derneğin tanıtımı ve benzeri amaçlarla kişisel verileriniz işlenebilir.

 

3-) İletişim ve Bilgilendirme Faaliyetleri

Haber bültenleri, duyurular, etkinlik davetiyeleri gibi iletişim ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kişisel iletişim bilgileriniz kullanılabilir.

 

4-) Derneğin Faaliyetlerinin Yönetimi ve Organizasyonu

Derneğin günlük işleyişi, toplantılar, yönetim işleri, proje yönetimi, mali işler gibi iç süreçlerin yürütülmesi ve organizasyonun etkin bir şekilde yönetilmesi için kişisel verilerinizin işlenmesi gerekebilir.

 

5-) Yasal ve İdari Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Derneğimizin yasal ve idari yükümlülüklerini yerine getirmek, vergi kayıtları, raporlama, denetimler gibi yasal gereklilikleri yerine getirmek amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesi gerekebilir.

 

6-) Derneğin Hedeflerine ve Amaçlarına Ulaşma

Derneğin amaçları doğrultusunda, projelerin ve faaliyetlerin planlanması, geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve hedeflerine ulaşılması için kişisel verilerinizi işleyebiliriz.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

 

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir

 

Veri Sahiplerinin, KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarını kullanmakla ilgili taleplerini, “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletmeleri gerekmektedir.

 

Ayrıca, başvurunuzda; adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın, talep konunuzun bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Bilgilerinize sunarız.

bottom of page